Principalele atribuții    

 

 

 

În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 2, Administrația Națională îndeplinește atribuții în următoarele domenii:
bullet Domeniul Rezervelor de Stat;
bullet Domeniul Problemelor Speciale;
bullet Alte atribuții prevazute de lege;
 

A)În domeniul rezervelor de stat:

 

1. elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prin Ministerul Afacerilor Interne, Strategia rezervelor de stat, ca element component al domeniului ordinii, siguranței publice și securității naționale;

2. elaborează și propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Afacerilor Interne, Nomenclatorul produselor rezervă de stat, nivelurile maxime, stocurile intangibile și termenele orientative de păstrare;

3. stabilește și propune Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne, produsele și nivelurile acestora la care se constituie stocuri intangibile destinate producției de tehnică militară și nevoilor de apărare în caz de război, corelate cu rezervele proprii ale armatei și rezervele de mobilizare;

4. elaborează și propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Afacerilor Interne, programe anuale pentru constituirea, reîntregirea sau preschimbarea sortimentală a stocurilor rezerve de stat de produse și materii prime cu finanțare în condițiile legii;

5. elaborează norme metodologice, proceduri și instrucțiuni privind activitatea de administrare a rezervelor de stat, aprobate prin ordin al președintelui Administrației Naționale;

6. administrează stocurile de produse rezerve de stat, stocurile intangibile, cele de conjunctură, de urgență și cele devenite disponibile;

7. colaborează cu Comisia pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, înființată la nivelul Ministerului Economiei;

8. efectuează inventarierea lunară a stocurilor minime de siguranță pentru produse petroliere constituite de Administrația Națională și raportează situația inventarierii acestor stocuri la Comisia pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, înființată la nivelul Ministerului Economiei;

9. elaborează și propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Afacerilor Interne, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru achiziționarea stocurilor de conjunctură din producția internă sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiții avantajoase, în țară sau la export;

10. elaborează și propune Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Afacerilor Interne, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru achiziționarea stocurilor de urgență, finanțarea putând fi asigurată și din credite externe angajate de Guvern, în condițiile legii;

11. elaborează și aprobă programele anuale de împrospătare și valorificare a produselor din stoc, pe baza situațiilor calitative primite de la unitățile teritoriale subordonate și în funcție de dispunerea produselor pe unității teritoriale;

12. întocmește filele de program privind acumularea, împrospătarea și valorificarea produselor pe care le transmite unităților teritoriale;

13. elaborează programul de analize de laborator ce urmează a fi efectuate în vederea urmăririi evoluției stării calitative a produselor pe timpul păstrării;

14. asigură îndeplinirea programelor anuale de constituire și reîntregire a produselor în vederea realizării stocurilor până la nivelurile maxime aprobate prin nomenclator;

15. desfășoară activități comerciale în vederea realizării acumulării, preschimbării sortimentale, împrospătării și valorificării produselor în/din stocurile rezervelor de stat, închirieri/concesionări de active fixe din unitățile teritoriale subordonate;

16. fundamentează prețul, termenul de livrare, condițiile de livrare și de plată pentru produsele scoase la împrospătare sau valorificare, în funcție de natura și vechimea produsului, de riscul menținerii în stoc, de uzura morală, de conjunctura economică, precum și de alți factori ce pot determina urgența împrospătării sau valorificării, după caz, potrivit legislației specifice; nota de fundamentare se întocmește și pentru produsele scoase sub formă de împrumut;

17. negociază, pe baza fundamentării, pentru produsele scoase din rezerva de stat, în numele unităților teritoriale subordonate, prețul, condițiile de scoatere și/sau restituire, cuantumul și modul de constituire a garanțiilor, cota de adaos a Administrației Naționale, după caz;

18. în situațiile în care împrospătarea unor produse nu se poate realiza la prețul pieței datorită lipsei de cerere pe piață, uzurii morale, degradării calitative neimputabile unei persoane și a căror păstrare peste limita termenului orientativ ar conduce la cheltuieli suplimentare sau pagube, scoaterea produselor din rezervele de stat se poate face la prețuri reduse față de cele practicate pe piață, potrivit legii, în limitele procentelor stabilite de Guvern, cu aprobarea primului-ministru sau, prin delegare, a președintelui Administrației Naționale, atunci când reducerile nu depășesc 25%;

19. negociază, în numele unităților teritoriale subordonate, tarifele de depozitare pentru produsele rezerve de stat păstrate la operatorii economici pe bază de contracte de depozit custodie și/sau prestări servicii;

20. prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Țării și primului-ministru, prin Ministerul Afacerilor Interne, ori de câte ori este nevoie, starea rezervelor de stat;

21. stabilește dispunerea în teritoriu a stocurilor de produse păstrate în custodie la operatorii economici cu care unitățile teritoriale încheie contracte de depozit, custodie și prestări servicii, în funcție de interesele strategice, zonele de risc natural, consumatorii sau producătorii potențiali, posibilitatea asigurării împrospătării stocurilor de către depozitari, starea și dotarea tehnică a depozitelor puse la dispoziție, precum și păstrarea temporară în spațiile de depozitare ale operatorilor economici;

22. stabilește și aprobă dispunerea stocurilor pe unități teritoriale subordonate și spațiile de depozitare ale acestora;

23. stabilește și aprobă transferurile de stocuri de produse rezerve de stat între unitățile teritoriale subordonate, între acestea și operatori economici depozitari, precum și între operatori economici depozitari;

24. îndrumă activitățile de recepție, depozitare, conservare și de livrare a produselor din rezervele de stat păstrate în spațiile de depozitare proprii sau ale operatorilor economici;

25. desfășoară activități de îndrumare și control în domeniul rezervelor de stat;

26. colaborează cu instituții specializate pentru activitatea de cercetare științifică în vederea stabilirii condițiilor optime de conservare și păstrare îndelungată a produselor;

27. aprobă scăderea din gestiune a perisabilităților legale și a cantităților de produse ce fac obiectul programului anual de analize;

28. avizează scăderea din evidențele contabile a creanțelor nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de faliment, potrivit prevederilor legale, precum și a pagubelor înregistrate la produsele rezerve de stat ca urmare a unor situații neprevăzute sau de forță majoră, potrivit legii;

29. încasează de la unitățile teritoriale subordonate sumele provenite din operațiunile de valorificare a produselor rezerve de stat sau din operațiunile desființate sau restrânse;

30. atribuie, în calitate de unitate de achiziții centralizată, în numele și pentru unitățile teritoriale subordonate, contracte de achiziție publică pentru produsele rezervă de stat prevăzute în programele anuale, în condițiile legii;

31. analizează și avizează, din punctul de vedere al existenței stocurilor, solicitările ministerelor privind acordarea unor împrumuturi cu produse rezervă de stat, pe care le prezintă Guvernului, spre aprobare, prin Ministerul Afacerilor Interne;

32. intervine, în baza hotărârii Guvernului, direct sau în colaborare cu alte instituții abilitate, pentru acordarea de ajutoare umanitare, interne sau externe, cu titlu gratuit;

33. asigură îndeplinirea angajamentelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul stocurilor minime de siguranță pentru produse petroliere constituite de Administrația Națională;

34. îndeplinește sarcinile stabilite prin planul de mobilizare și planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare;

35. asigură constituirea și administrarea stocurilor intangibile.

 

B)În domeniul problemelor speciale:

 

1. elaborează strategia privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și asigură implementarea acesteia;

2. îndeplinește atribuțiile ce îi revin Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

3. organizează, coordonează și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte autorități ale administrației publice, instituțiilor și operatorilor economici privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

4. elaborează, pe baza cererilor instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice și a propunerilor autorităților administrației publice, instituțiilor și operatorilor economici, proiectele planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, planului de pregătire a economiei naționale pentru apărare și programului cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, pe care le supune aprobării conform legii;

5. inițiază, elaborează și promovează sau avizează, după caz, proiecte de acte normative privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, industria de apărare, rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, protecția civilă sau cele care au implicații asupra acestor domenii;

6. organizează, coordonează și administrează măsurile și acțiunile referitoare la sistemul de priorități și alocare a resurselor pentru apărare și exercită controlul asupra îndeplinirii acestora;

7. analizează și avizează, din punctul de vedere al sarcinilor la mobilizare, propunerile autorităților administrației publice centrale și locale, precum și ale celorlalte instituții referitoare la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru război;

8. administrează rezervele de mobilizare;

9. cuprinde în planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare măsuri de păstrare a capacităților de apărare identificate de ministerele de resort și ține evidența acestor capacități;

10. transmite autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor și operatorilor economici, după caz, sarcinile rezultate din planul de mobilizare a economiei naționale, din planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare, din programul cuprinzând obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare și din precizările metodologice referitoare la măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii acestora;

11. cuprinde în bugetul propriu fondurile necesare pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare;

12. solicită, în condițiile legii, date și informații privind potențialul economic și uman al autorităților administrației publice, instituțiilor publice și operatorilor economici;

13. îndeplinește atribuțiile autorității de specialitate, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare;

14. aprobă inventarul capacităților de producție pentru apărare, precum și actualizarea acestuia;

15. coordonează asigurarea resurselor materiale necesare susținerii efortului de apărare prin planul de mobilizare a economiei naționale;

16. asigură activitatea de secretariat pentru Comisia centrală de rechiziții, la nivel național, și pentru comisiile mixte de rechiziții, în unitățile administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale;

17. controlează, împreună cu instituțiile publice beneficiare, evidența, întreținerea și starea tehnică a bunurilor supuse rechiziției și verifică exactitatea datelor comunicate de instituții și operatorii economici;

18. elaborează, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiilor economico-militare ale unităților administrativ-teritoriale;

19. avizează solicitările privind concesionarea bunurilor și serviciilor, potrivit legii;

20. organizează, coordonează și controlează la autoritățile administrației publice centrale și locale activitățile privind consumul raționalizat al populației în situații de mobilizare și război;

21. întocmește, coordonează, analizează și avizează documentele de mobilizare la locul de muncă, pe unități administrativ-teritoriale, în vederea aprobării acestora, potrivit legii;

22. îndrumă și controlează activitatea comisiilor pentru probleme de apărare, constituite în cadrul autorităților administrației publice, instituțiilor publice și operatorilor economici cărora le revin sarcini în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

23. coordonează în unitățile administrativ-teritoriale, prin structurile teritoriale pentru probleme speciale, modul de întocmire a lucrărilor privind asigurarea cererilor unităților militare pe timpul mobilizării, existentul și starea calitativă a bunurilor prevăzute a fi asigurate;

24. analizează, la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, cererile de întrebuințare a unor rezerve materiale, umane și financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau război și face propuneri, potrivit legii;

25. verifică, împreună cu Ministerul Apărării Naționale sau separat, prin exerciții și antrenamente de mobilizare, stadiul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării;

26. asigură, pe plan intern managementul tuturor activităților pentru implementarea prevederilor, documentelor internaționale pe linia controlului armamentelor, creșterii încrederii și securității, la care țara noastră este parte;

27. planifică sau/și coordonează pregătirea centralizată a personalului destinat executării activităților specifice de verificare a armamentelor conform actelor internaționale în domeniu, organizate în țară sau străinătate.

 

C)Alte atribuții:

1. elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate, pe care le înaintează Ministerul Afacerilor Interne;

2. elaborează, după caz, instrucțiuni, regulamente, nomenclatoare și norme metodologice în domeniile sale de activitate, pe care le supune aprobării, potrivit legii;

3. participă, în calitate de membru, la activitățile desfășurate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru asigurarea funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență ce îi revin conform prevederilor legale;

4. organizează cursuri de instruire, activități de formare profesională și convocări periodice pe domenii de activitate cu conducerile și personalul de specialitate din unitățile teritoriale subordonate, scop în care poate colabora cu universități tehnice, economice și centre de perfecționare;

5. elaborează și asigură executarea programului de finanțare a unităților teritoriale în corelare cu programele aprobate;

6. organizează activitatea de audit public intern și control financiar preventiv intern, potrivit legii;

7. acordă unităților teritoriale asistență tehnică în domeniul activităților de logistică și mentenanță, pază, prevenire și stingerea incendiilor, securitatea în muncă și protecția mediului;

8. elaborează și aprobă programele de investiții și programele de reparații ale activelor fixe corporale din patrimoniul Administrației Naționale;

9. desfășoară activități de transparență decizională, informare publică și de relații cu presa;

10. organizează inventarierea elementelor de activ și pasiv din patrimoniul unităților teritoriale, precum și pentru bunurile și valorile deținute de Administrația Națională cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice în vederea întocmirii situațiilor financiare pentru exercițiul bugetar anual, ale reglementărilor contabile aplicabile, precum și normelor în vigoare privind inventarierea;

11. îndrumă metodologic activitățile din domeniile contabilitate, resurse umane, salarizare, juridic și contencios din unitățile teritoriale subordonate;

12. constată contravențiile și aplică sancțiunile, prin reprezentanții împuterniciți potrivit legii;

13. îndrumă, coordonează și controlează activitatea de protecție a informațiilor clasificate în unitățile teritoriale și structurile teritoriale pentru probleme speciale, în condițiile legii;

14. monitorizează și controlează aplicarea prevederilor legale privind funcțiile publice și contractuale, perfecționarea profesională, salarizarea, precum și aplicarea măsurilor privind respectarea egalității de șanse și tratament în domeniul relațiilor de serviciu și al raporturilor de muncă, din cadrul unităților teritoriale subordonate;

15. reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în raporturile cu persoanele juridice și fizice, române și străine, în domeniul său de competență;

16. colaborează cu ministerele și cu alte autorități publice pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

17. colaborează cu instituții și organisme similare din străinătate în domeniul său de activitate;

18. editează buletine informative și alte publicații de specialitate;

19. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 2013